Piczo

Log in!
Stay Signed In
Do you want to access your site more quickly on this computer? Check this box, and your username and password will be remembered for two weeks. Click logout to turn this off.

Stay Safe
Do not check this box if you are using a public computer. You don't want anyone seeing your personal info or messing with your site.
Ok, I got it
ME XOM DGES GAGICANI
          6 ivnisi 2006
oTaxSi sibnelea,teleponi rekavs da rekavs,vibraciam mobiluri cirs gadmoagdo…anukas gaegvica.romeli saatia?-gaipiqra.gamopxizlda da telepons daxeda,sandro rekavda.neta ra unda?pirvelis naxevaria,cota SeeSinda da gadaureka.
-alo anuka gagagvide?
-ki,mecina
-ragac unda gitxra…
-xval ro getkva araaa?!
-macdi laparaks?mokled saqme maq da unda gnaxo!
-ra saqme gagijdi pirvelis naxevaria!!!
-tbilisidan mivdivar!
-reebs bodav,mtvrali xar???
-ara ra mtvrali!xo ici sopos gareshe sicocxle ar shemiclia…bileti agebuli maqvs,dgesve inglishi mivprinav.agaraperi sheicvleba!ukve gadavckvite!ubralod chemi da xar,da minda dagemshvidobo,albat iq davrchebi!
-sul gagijdi..kai sad shegxvde?
-mrgval bagtan modi.
-kai
  teleponi dado,rac xelshi moxvda is chaicva.maleve chajda taxshi da ratomgac atirda.
Mivida,sandro jer ar iyo misuli,bneloda qucha carieli   iyo.shigadashig ramdenime gadareuli manqana tu gamoivlida.abashiceze silueti gamochnda.              
albat sandroa!-gaipikra anukam.  
  sibnele iyo,araperi chanda…uceb muxruchebis da borblebis xma ertmanetshi airia……anuka mxolod   ertze pikrobda:   sandro ar iyos!!!       adgilidan ver icvroda,manqana gaqra.     unda cavide!!! unda vnaxo!!!-eubneboda tavis tavs…     magram eshinoda,calian eshinoda,radgan xvdeboda,is adamiani sheicleba sandro yopiliyo…miuaxlovda……..icno…is iyo!!!!............................kioda… epereboda…tiroda…

          13 ivlisi   2007
  ukve   erti celi gavida,anuka   tvrameti clisaa..titqos sheecvia sandros gareshe cxovrebas.
    Pirvelad cavida sandros gareshe zgvaze.cavida ara..caatries tikam da nucim.
    Nucim anuka gaagvica,ukve 11 iyo,saxlidan gamovidnen.

-nikuush chemi pirsaxoci camoige ra!!-gverce saxlidan sami bichi gamovida.
Nucim da tikam yurebi dackvites,aba zgvaze bichebis gamocheris meti ra unda eketebinat?!tikam caichurchula:
shexede anuka ra magari bichebi arian!!!
Anukas gaecina,didad ar ainteresebda,magram mainc gaixeda.
    Saxlidan meotxe bichic gamovida is nikusha iyo.gasheshda da gashterebuli anukas uyurebda …martla lamazi iyo anuka:magali,gamxdari,shavi grceli tmebit celamde,zgvasavit cisperi tvalebit,paxuna camcamebit.
-eeee,bicho ra dagemarta cavedit!
-ikaa,dainaxe ra gogo iyo?!
-xo ara?neta romeli mogecona?
-ai is…
gogoebi iq ukve agar iyvnen.anukas nikusha saertod ar sheumchnevia.
-anuka dainaxe is bichi rogor gikurebda?-kitxa tikam.
-aufff!didi ambavi!
-au magari bichi iyo caan!da shen   tu moecone mogklav!!!
-sheni iyooos.da orives gaecina.
    Bichebi chamovidnen pliajze.nikusha yvelgan im lamaz gogos ecebda…da ipova kidec!

-anuka anuka!!!!chqara ukan gaixede!ai is bichia shen rom giyurebda!cisperi plavkebi acvia.     anukam gaixeda…qera,mcvanetvaleba,magali,simpsatiuri...tirili mounda….sandros miamsgavsa…adga da gaiqca.nikushas gverce chauqrola,tan tiroda…nuci da tika gamoshterdnen,ver mixvdnen ra xdeboda!                                                                           cotaxanshi saxlshi avidnen,anukas ukve ecina,sheecodat da ar gaagvices.cerili dautoves da saseirnod cavidnen.


    Nikusha pliajze ijda,mzis chasvlas uyurebda da anukaze pikrobda….uceb nabijebis xma gaigo…gaixeda… is iyo….yavisperi mokle sarapani   da oqrosperi qoshebi ecva..zagars calian uxdeboda…anukam chaiara,arc ki gamouxedia nikushasken da dajda mis cin,zgvis napirze.nikusham sheamchnia rom is tiroda……..ar icnobda , magram ukve uyvarda,undoda misuliyo,ekitxa ratom tiroda,da daecynarebina…calian undoda…..   iqneb aman gaabedina mastan misvla…mivida da gverce miujda….
    Mze ukve chadioda…ca citeli iyo,talgebi xmaurobdnen….anukam gverce gaixeda da cremlebi moicminda…is iyo…sandros martlac saocrad gavda…
-ratom tiri?
-minda da vtiri,shen vin gekitxeba?
-aravin,ar sheicleba gkitxo?
-tu gainteresebs shen gamo vtiri!!!
-chem gamo?-gaukvirda nikushas.
-xo xo,sheni gulistvis!chem cmas gavxar..
-mere ra?-gaecina nikushas.
-mkvdaria…
-bodishi,ar vicodi.
-araushavs, ukve mivechvie.
Nikushas calian ainteresebda anukas cmis ambavi,magram agar chaekitxa,icoda amit upro guls atkenda da tema gadaitana…
-aq shen daqalebtan ertad xar?
-xo,calit camomatries!
-dges ras apireb?
-me saxlshi var!
-ar ginda ertad gaviseirnot?
Anukas gaecina,am adamians ratomgac calian endoboda…tan misi sandrostan msgavseba ukve siamovnebda kidec!

-nuciii ra chavicva????
-ra iyo?
-ai is bichi gavicani da sagamos ertad unda gaviseirnot!!
-martla???ra magaria!!!ra qvia?
-uiii,ar vici saxeli ar mikitxavs…
-xo kai magas ra mnishvneloba aqvs!getyvi ra chaicva…..

  nikuha ukve garet iyo,anuka gamovida,nikusham mashinve dainaxa,saocrad lamazi iyo:cisperi kaba ecva,rac mis cisper tvalebs xazs usvamda da upro alamazebda,shav tmebs ki tetri vardi calian uxdeboda…
-sad cavidet??
-camo pliajze gaviseirnot!
-kai
bneloda,talgebi napirs exetkeboda.
-Shentan   ertad vseirnob da sheni saxelic ki ar vici!
-nikusha,shen?
-me anuka,ramdeni clis xar?
-20-is shen?
-18-is.
-rodis midixart tbilisshi?
-ert kvirashi!!!
-sheyvarebuli gyavs?
  Anukam ar upasuxa, pexsacmelebi miyara,da cyalshi shevarda…nikusha gagijebuli uyurebda…ver mixvda ra xdeboda,magram mainc gayva…
Martalia game iyo,magram mtvaris shuqi iqaurobas mainc anatebda..
-ras shvebi?
-ar vici!shen?
-arc me!
  Uceb orive gasheshda…tvalebi daxuches….gaaxiles….mati bageebi ukve ertmanets epereboda…roca anuka mixvda ras shveboda cylidan amovarda,pexsacmelebs xeli daavlo da gaiqca.nikusha gaekida…daichira da shemoatriala…
-cudad xar?
-ara
-aba es cremlebi   ra aris?
-ar vici
-rogor?
-ise,ar vici!

-ici raa?
-ara
-cremlebs ver vitan mecodebi…!!!
-movicmindo?
-ara
-rato?
-me tviton mogcmend!.......
…………………………………………………..
-nikusha!
-ra?
-nikusha!nu mkocni!
-aba ra vqna?cremli rogor mogashoro?
-ar ginda!sircxvilia!
-visi grcxvenia?
-aravisi,ise
-ra ise?
-sircxvilia!geubnebi!
-vinme gviyurebs?
-ara
-aba?
-sheni!
-chemi?
-xo!
-rato?
-ra unda tqva chemze, me   xo dges gagicani!
-mere?
-ar vici,ra ase xdeba?
-arc me ar vici albat!
-nikusha!
-ra?
-martla guilt aketeb magas?
-ras?
-magas!
-xo

-kide tiri?
-ar vici!
-momeyrdeni…ai ase

-nikusha!
-ra?
-nu mkocni tvalebze!
Nnikusha yvrimalebs daacxra, mere tuchebs…………………………………………..
      Aai ukve mteli kviraa ertad arian,   mati kavshiri ar gansxvavdeba sxva atasi siyvarulisgan!     xelixel chakidebulni dadian quchebshi,bagebshi,ealersebian ertmanets.       sagamos yvela sanapirozea,uyureben zgvas,isvrian kenchebs.................nela xvevs celze xels,is eyrdnoba,grcnobs mis sxeuls,tmebshi xels kidebs,tavisken izidavs, is emorchileba…didxans,didxans undat iyvnen ase..tuchebis surnelebis mets verapers grcnobdnen…mat uyvart ertmaneti…es siyvaruli ertadertia…aseti cminda da clieri…axla ertmanetis gareshe gatarebul dros azri araaa aq!20 maisi

-au tika !!!am kabas es pexsacmeli ar uxdeba!
-rogor ar uxdeba!shexede ra lamazia! tan rame ro iyos eg saqorcino kaba calian grcelia da mainc araperi chans!  
    Anukastvis es dge calian   mnishvnelovania…dges nikushas miyveba colad!!!anuka iseti lamazia, rogorc arasdros:mxrebze moshishvlebuli tetri kaba calian uxdeba.........
    Mati qorcili ulamazesi iyo…scored iq,im sanapiroze,sadac ertmaneti gaicnes…uamravi stumari..ertgulebis pici ….cekva, simgera,gartoba……
  Dagamda..otaxshi isini…marto…anuka mocyenilia,nikusha gverdze miujda.
-ra gchirs?
-calian mindoda am dges chemtan ertad sandro yopiliyo…ici rogor mokvda???     da yvelaperi mouyva..........................nikusha gapitrda,cudad gaxda,gaaxsenda is cyeuli dge…tumca xma ver amoigo.anukam veraperi sheamchnia…
  mtvare autaneli xdeba,anukas mshvidad cinavs,vgiziandebi,titqos xelit vexebi chems carsuls,chemsken vizidav..unda gaigvicos axlave!   axlave unda vutxra yvelaperi!ara!     agar sheidzleba ase gagrceldes!..chemtvis aq aris ragac axali,     sul axali…minda vutxra yvelaperi,     magram ar shemiclia…-anuka!! –xo! vkocni tuchebshi,   kisershi
-ra ginda ra??-churchulebs anuka…
    churchuli titqmis cydeba…sityvebis garcheva agar sheidzleba!   ukve agarc aris sachiro!   man yvelaperi icis…icis rom sayvareli adamiani movukali…anuka gabruebulia..tvalebi cremliani aqvs…zurgsheqceuli miyrdnobia panjaras…anukas uyvars,magram es siyvaruli ukve stanjavs….anuka cavida …albat samudamod….
    isev gamea .nikusha ukve martoa…zgva aris lurji an cisperi,napiri-ruxi,qvishiani….game agar ileva…iceleba….ishleba……
    Didxans, didxans egdo nikusha zgvis silian napirze….

Nnikushas uyvarDA………….
Anukas uyvarS…………
LOVE
CHANGES
EVERYTHING....
- გინდა მძღოლი გავაგიჟოთ? - ჩასჩურჩულა გიომ ანუკის.
  - როგორ?
  - ჩშშ.. ოღონდ არ დაიბნე და ამყევი.
  - კაი.
  გიომ თვალი ჩაუკრა, მერე სერიოზული სახე მიიღო და ხმამაღლა, მძღოლის გასაგონად თქვა:
  - ანუკი, მისმინე, რაღაც უნდა გითხრა...
  - რა იყო?
  - არ ვიცი როგორ გამიგებ, შეიძლება ცუდად გამიგო, მაგრამ ესე გადავწყვიტე...
  - მითხარი.
  - უკვე ერთ წელზე მეტია ერთად ვართ და...
  - და?
  - ცოლად უნდა გამომყვე.
  - რაა?!
  - უნდა მოგიტაცო.
  - გაგიჟდი??!
  - არა, სერიოზულად გეუბნები! ახლავე, ამ ტაქსით!
  ანუკიმ სიცილი ვეღარ შეიკავა და თავი ჩაღუნა. მძღოლი გაოცებული ისმენდა ამათ ლაპარაკს, თან სარკეში იყურებოდა დაბნეული თვალებით. გიო უცებ გადაიხარა და 50 ლარიანი დაუდო მუხლებზე, ანუკის რომ არ დაენახა, ისე.
  - კაი, არ გინდა რა, ნერვიულობას აზრი არა აქვს, კარგად იქნება ყველაფერი.
  - ჩემები რას იტყვიან?! - ანუკიმ თავი ხელში აიყვანა და თამაში განაგრძო.
  - შენ ტელეფონს გამორთავ, მე ბიჭები მყავს გაფრთხილებული, თუ რამეა დამირეკავენ, არაუშავს, ინერვიულოს მამაშენმა ორი-სამი დღე.
  - მომკლავს.
  - ნუ სულელობ.
  - და სად ვიქნებით ეს ორი-სამი დღე?
  - საგურამოში, ბიძაჩემის სახლის გასაღები მაქვს.
  - არავინ არ იქნება?
  - არა.
  - მაინც მეშინია, ამას ვერც ვიფიქრებდი...
  - ნუ გეშინია, - ჩაეხუტა გიო, - ხო ხედავ, ტაქსისტიც კეთილი კაცი შეგვხვდა და გვეხმარება.
  მძღოლმა გაიღიმა.
  - მგონი არ გამოგვივიდა, ხო? - გიოს ყურთან მიიწია ანუკი.
  - გამოგვივიდა, - კმაყოფილი სახით უპასუხა გიომ.
  ამ დროს, ანუკიმ შენიშნა, რომ უკვე გვარიანად გასცდენოდნენ მის სახლს.
  - სად მივდივართ? - იკითხა დაეჭვებულმა.
  მანქანა დიღმის ტრასას გასცდა და საგურამოსკენ გადაუხვია.
L
O
V
E
Me mOgIYveBi aM IsTOrIaS RocA UsaZGvrOd SeN MeYvArEbI
grdznoba, romelsaac saxeli ar uceriaa...
            ’’me mogikvebi am istorias   roca , usazgvrod Sen mekvarebi” --tartera bilbordze digmis trasaze,romelic ertert literaturul organizacias ekutnoda. stored makunam Seavlo am tarteras tvali(magram didi kuradgeba arc miukcevia)gzit dzlier gadaglilma!is ojaxtan ertad:dedamistan, mamamistan da tavis patara dastan elenikostan ertad eqvsi saatia mgzavrobs zgvidan momavali.misi garujuli saxe daglas sul taeshala da dakanculs araperi ainteresebda erti survilis garda rom mis mshobliur saxlamde miegtia
Igi veraze,dzalian patara saxlis,dzalian mkudro binashi cxovrobda.                                      
’’mgoni dzaan gadauxvie,sjobia isev gzas davubrundet’’                                                                          
Ai ukve miuaxlovda tbiliss.makunam ukve icno mshobliuri dedakalaki da cota gamopxizlda.ai mshobliuri ubani,kucha,saxli da misi otaxic:potoebit,purclebit da plakatebit ajrelebuli,razec deda mteli cxovreba echzubeboda “sapojnikis butkas” gigavs otaxio.magram makunastvis koveli purceli ragacas nishnavda.
    Ai sulragas sami dgea darchenili skolis datkebamde.   Makuna IX klasshi gadadioda.     ‘mgoni kide gadauxvie,isev saxls davubrundet’
    Makuna ukve chamosulia,magram erti suli ak rodis gava garet da dakalebs naxavs.tan ubanshic unda gavla ik “bijebi eguleba”.erti ki gadaixeda panjridan. – va sanchooo?!-de naxe ra magar “vidzea”, zagaric miugia…
-va naze kekelac !mara amas verc mze da verc zagari ver ushvelis,isetive maxinjia rogoric davtove.tuchis abzuebit gaapartaxa ubneli biji kekela.razec deda gamoesarchla,ver itanda shvilis eset laparaks da kekelas keba daitko:’’mshvenieri bijia,ganatlebuli kargi ojaxis shvili da saxezec mshvenieri bijia, sul ar ari maxinji”  
Bevri ro ar gavagrdzelo   makuna garet gavida,ubnis bijebic naxa!ratkmaunda kvelam sheako   ra magra gamoikurebio,radgan martla dzaan lamazi iko!shemdeg gogoebi naxa da barnovze ertert kafeshi dajdnen da daitkes tjoraoba(salaparakos ra gamoulevdat erti tvea ertmaneti ar enaxat)
    Ase tjoraobit gavida ori dge da dadga dge skolashi tasvlisa… makuna 53 skolashi stavlobda da es skola mistvis saxli iko,53 gareshe cxovreba ar tarmoedgina.
          Ai zaris daireka da ukve skolashia!arcerti bavshvi da mastavlebeli ar datova gadakocnis gareshe.is dzaan zrdilobiani gogo iko da amas kvela upasebda.arcerti adamiani ar kopila vinac makuna gadakocna ro ar etkvat: “va makun ra lamazi xar”! am sitkvebze makuna morcxvad igimoda da cota ar ikos morcxvad tavs xrida!
      Skolashi shevida,moinaxula misi klasi,mastavleblebi da aseve paralelur klaselebi.dzvel saxeebs cnobda,magram ai gamochnda vigacis saxe romelic man ver icno! –va vin ari es biji?ragac cudi biji ar unda ikos?!-gaipikra gulshi,magram ratomgac megobrebistvis arapeeri utkvams!
        Zari roca daireka da makuna garet gavida tvalebi dzalauneburad im axal bijs edzebdnen!gaumatla da es axali biji mis sharshan gacnobil paralelur klaseltan kotestan idga!sanam kotes dainaxavda ratkma unda jer ucnob bijs shexeda da misda gasakvirad bijmac gamoxeda da ertmanets ragac eshxit shexedes,titkos tvalebs ragacis tkma undato!makunas ratkmaunda tvalis moshoreba ar undoda,magram tavmokvareobas ver gadaabija da   tvalebi strapad moashora ucnob bijs da xmamagla uneburad tarmotkva:
          -va kote?
          -va makun es shen xar?!ra lamazi xar?!ra magar ‘vidze’ xar
          -ee,kai ra kote!sxva rogor xar?morcxvad upasuxa makunam
          -ravi var ra,davitke axali sastavlo teli da var ra! Ara mainc ra lamazi xa!!!!!rogor galamazebulxar! Xo e gaicani es chemi axali klaselia oto! Oto es mtel 53-shi kvelaze lamazi gogoa makuna!     ‘kote ukve otos miubrunda da makuna tarudgina!   Makunam isev morcxvad axeda da chumad tkva:
          -Sasiamovnoa!
          -chemtvisac!-aseve upasuxa otomac!
Meore shesvenebaze makunas dzebna agar dasjirvebia da   orive kotes da otoc imave adgilze daxvdnen sadac gaicno!martalia ik kidev bevri bijebi idgnen magram makunastvis mxolod erti iko mnishvnelovani!
Makunas ezizgeboda shesvlis zari,radgan unda damshvidobeboda otos!ra azri konda mteli gakvetili zars elodeboda oto ro enaxa!
Dzalian kargi da sakvareli urtiertoba chamokalibda mat shoris! Titkos makuna ragac ucnaur damokidebulebas grdznobda otos mimart!da titkos amaves grdznobda otosganac!sheidzleba bijs ar ukvarda,magram sulerti r oar iko ki xvdeboda.amas bevri paktic artmunebda!magalitad ertxel makuna pizikis gakvetilze ijda da ra tkma unda saertodac ar pikrobda pizikaze kvlav zaris darekvas eloda,roca kari gaigo da pikrebidan gamoapxizla!
          -gamarjobat lia mas,makuna sheidzleba?!
Makunam karebs gaxeda da tvalebi sixarulma gaupartova!stored oto idga karebshi da lia ‘masts’   makunas gamoshvebs stxovda!
    Makunam lia ‘masts’ titkos xvetnis tvalebit gaxeda da tanxmobac miigo!’lia masti xo kvelaze jigari iko!ra iko iseti rasac is ver mixvdeboda!gaushva makuna da tan misi rogorc kvelaprismtkmeli tvalebit ketilad chaesina’
        -ra iko oto?
Otom chumad chaexuta,akoca da utxra:
        -shegidzlia shexvide,ubralod ushenod vegar gavdzeli”-o
Makunas gakvirvebulad gaegima da klasshi shebrunda!
Shesvenebebzec ver dzlebda oto makunas gareshe,tvals tu ver mokravda daivlida derepnebs da mains naxavda!  
        Ucnauria magram makunas tavisi grdznobebis shesaxeb arcerti tavisi dakalistvis ar utkvams!tavis grdznobebshi verc garkveuliko da amitom!      
UKVARDA?-es xmamagali natkvami iko
MOSTONDA?-es is keklucuri motoneba iko mas ro koveltvis bijebze icoda xolme!
Aba raa? _is koveltvis tavis tavs eubneboda :-ubralod imdenad mikvars rogorc adamiani rom mis gareshe ver vdzleb!sul minda chemtan ertad ikoso!
      Tavis tavs ki amaseubneboda magram kvela dakali mis irgvliv ertidaigives chaschichinebdnen oto mogtonso!gansakutrebit ki   misi dzalian sakvareli megobari natalia!romelsac ertxel echxuba kidec am mizezis gamo
    -makun xo mogtons oto?
    -ara ra momtons!
    -icode magra gamitkdeba egre ro ikos!xo ici da mitxari!
    -ara natik ar momtons da ra vkna.chven megobrebi vart!-pasuxobda makuna!
    Ase gadioda dgeebi…otom da makunam mesijebis gagzavnac daitkes!ertert games otom makunas isic gamougzavna!
    -shen ro mikvarxar,egre arcerti chemi megobari gogo ar mikvarso!
Amaze makuna saertod gagijda.gauxarda magram ver mimxvdariko ,ikneb ver mimxvdariko da megobrulad gamougzavna!....
  Magram tavs su imit imshvidebda,tu araperi,megobrad mainc mekoleba su gverdzeo!da saertod tavis tavtanac ar ugiarebia, ro an mostonda an ukvarda. Tavis grdzobebs ase xterda: ’’imdenad mikvars rogorc adamiani ro cul minda ro sul chemtan ikoso!”           martlac ase iko!ogond oto mastan kopiliko da araperi ainteresebda sxvaa!situacia sadac oto ar iko mistvis uintereso iko,da saertodac saertodac ar undoda ik kopna!
      Ki rogor ara xardaxan makunas pikrebi tavisit uneburad shors tavidodnen :
                        “ro shevukvarde??!!”………………….
Mara ucbad gamopxizldeboda da pikrebs   gzas uketavda! Ara makun sait midixar, ver xaro!!!
  Ase gadioda   dgeebi   otostan ertad!
    Ert dgesac makuna shemartebit tamodga,rom skolashi oto enaxa!tan tina dges otos natkvami konda :
-erti suli mak datendeba da gnaxavo!       Akedan gamomdinare makunam icoda ro oto skolashi modioda!
  Mokled makuna skolashi mivide da otos naxvas elodeba , magram pirveli gakvetili ise   shevida ro oto ver naxa! Da klasshi shevida!...................... Daireka zari,sastrapod gamovarda saklaso otaxidan,maram otos mis chveul adgilas   tvali ver mokra,magram im adgilas kote idga! Sastrapod tavida makuna kotesta,ekitxa sad iko oto!
  -v aulamazeso adamiano rogor xar!-hkitxa kotem.
  -ravi var ra!va oto sad ari?ar ari skolashi?           (makuna arasdros imchnevdakotestan otoze,da kotes verc veraperi sheemchnia!)
  -ravici ,pirvel gakvetilze ar iko da albat meoreze mova.gushin   velaparake game   da uejveli movalo!
Makunam ar sheimchnia da nagvlianad shevida klasshi1
    Kvlav daireka zari da makuna kvlav gamovida , ai otoc dainaxa da tvaleb ganatebuli gaekana otosken!
    -va oto rogor xar?
    -ravi var ra!shen rogor xar?-ragac dzlian ucnaurad hhkitxa,ad ucbad titkos situacia gadaitana da daikvara:   nikush modi erti ras mebazrebodi?.....da megobrisken gaemarta!
      Makunas gimilititkos sheashra da gaognebuli gasheshda ert adgilas!ver aexsna ras nishnavda otos eseti sakcieli?!titkos guli gaukra,magram verc daushva eseti ragac da ipikra albat martla ragac sakme kondao da klasshi shevida imed gacruebuli.vera apatia tavs otom kuradgeba ro ar miakcia!roca koveltvis kuradgebic centrshi iko!
  Daireka mesame zari da kvlav shexvda makuna otos,im imedit ,rom exla mainc shexvdeboda dzveleburad, magram otom makunas tvali   aarida da rogorc chveulebriv adamians ise shexvda!makuna gaocebuli iko! Tan uzomod moenatra titkos,dzveli oto da tvalebshi ukurebda mas ikneb dzveleburad sheexeda bijs mistvis,gaegima da chaxuteboda,magram ara! Chaxuteba ki ara tvalebshic ar ukurebda gogos ,romelsac igi mtel kvekanas erchia!  
  Makuna kvelaze damcirebulad   da imedgacruebulad grdznobda tavs!sacodavi gogo verc xvdeboda ra xdeboda!   Ras sheidzleboda sheecvala biji9 ert dgeshi?
  Rogor?rato?ristvis?ris gamo?-ganutskvetliv imeorebda tavshi da pasuxi ver gaeca da dartmunebuli iko verc verasdros ver gascemda!makuna tavis tavshi ixedeboda   da pikrobda aseti ra davashave,ro zedac ar mikurebso!danashauls tavis tavshi edzebda mara aba vir icis……………   kvelaze cudi is iko, makunas tavis   dakalebsac ver ekitxeboda mizezs,radgan megobrebma araperi icodnen otoze!
  Isec xo arc araperi kopilia………
Makuna ukve amrto idga dderefanshi,arapristmkmeli, uimedo tvalebiit da klsisken miemarteboda,roca mas misi erti cancara,paralelur klaseli sheegeba da gaxarebuli   tvalebit,ckara,miaxara sitkvebi……sitkvebi, romlis gagoneba makunas saukunet moechvena…da romlis gagonebas kvelaperi erchia…sitkvebi romelic arc ki daushvia ro egre moxdeboda….sitkvebi romlis gagonebze titkos makunas nateli tsertili chakra……..da mis kvela pikrs,grdznobas,ocnebas….xazi shavi plomastrit gadaesva…..sitkvebi romeltac makunas kvela grdznobata koshki erti xelis kvrit daangria….
        Albat purclebze   am grdznobis gadmotana sheudzlebelia ,rac mashin igrdzno gogom…..
S I T K V E B I :
----makuna makuna ici kotes shen ukvarxar!!!..............................................................................................................
Did xniani dumili da makunas tvalidan erti oboli da ubeduri cremlis chamovardna erti iko!....
Elizbaric gasheshda ,mixvda ro ragac cudi kna da   sastrapod gaikca!
Makunam tavi kibeebamde dzvlivs miitana,chamojda da simtris cremlebs ugzoukvlod apkvevda….cremlebs romelsac kvela is grdznoba da gancda moxkveboda romelic am erti tvis mandzilze ganucdia…ugrdzvnia……simtsrisgan arc icoda ra unda ekna…mistvis titkos cxovreba dasrulda,cxovrebis jreli perebi   gashavda,da albat kvelaperi damtavrda………………………..
Igi pikrobda kvelaperze!ratom?ristvis?rato unda momxdarikO ase???an rato ikceoda oto ase?ratom maincdamainc me da rato   sxva ar moetona mag kretin kotes!
Tavshi kvelanairi kitxva utrialebda tavshi!!!!!!!da ertti sinanuli ,romelzec kvelaze metad tskdeboda guli:
“ra magari megoboba…” __ara ahkarad shecda da tvitonve gulshi gamoastora
“ra magari urtiertoba”!!!
Ratoo?     Xo verasodes gvekneba iseti urtiertoba ogoric gvkonda….
Es kvelaperi mas tavshi utrialeba.tavshi   titkos kaosi,karishxali,setkva da tsvima ertdroulad ikrida tavs!
Am dros klasidan natalia gamovida!gakvetilze megobari r over naxa,mis sanaxavad gamovida!
--makun ra gjirs? Rame moxdaa?mitxariiii…..makun xo mshvidobaa?!!mitxari tore gavgijdebiii!!!_______ertdroulad asi kitxva miakara sheshinebulma natukam!
Makuna uxmod agrdzelebda tirils ,da kidev upro moumata roca natuka dainaxa!xmis amogeba ar undoda,magram roca nataliam kidev upro moumata kitxvebis dasma idzulebuli iko ori sitkvistvis mainc moeba tavi da etkva:--naat ici kotes me movtonvar…
  -martlaaa?!!mere amaze tirii?!!!
Makunam xma ver amoigo ,magram kide orasi kitxvis shemdeg idzulebuli iko tavisi gulistkivili megobristvis gaendo:
---ici ra natuuuk….me……….me……   ra da mee mgoni oto momtsonda……….
---aaa she kretino xo geubnebodi mogtonstkoo d ashen damimale!xo vxvdebodi!xo gitxari gamitkdebatkoo!
---au natuuk radros eg arii..exa raga meshveleba…….
---au daikide ra kote da shensas miatekii!!
---rogor oto zedac agar mikureebs!!albad gaigo kotezee…an saertodac mikurebda rooo?!!!!prosta megobari vikavi da vsoo!_am sitkvebze uaresad gacobda cremlis gvraa…
Mgoni dzalian gautie….bolomde mainc ver gadmovcem imas rasac makuna ganicdida..sheileba gadmovce,magram tkven ver mixvdet… mkitxvelebi!tkven mxolod mashin mixvdebit ,roca amas tkventiton ganicdit ,magram gmertma ar gangacdevinod!!!...
Makunastvis albat xalisi dakarga cxovrebam…
Dgeebi kvirebi tveebi nagvelit,dardit daertidaigive gulistkivilit gadiodnen..
“Rato ?!!eseti kargi urtiertoba rato gakra?!!”
Martlac es urtiertoba im dgis mere aortklda,gakra da gaipanta…ertmanets ro xvdebodnen ,gadakocnidnen da ise shordebodnen   tvalebshic ar ukurebdnen ertmanets….
Titkos makuna dgemde tavs idanashaulebda “rato ?!megobroba mainc darcheniliko da sxva araperi” arc icoda ra moxda….rogor moxdaa…an rato   moxda…..   icoda magram ver xvdeboda rato moikca ase oto…megobroma mainc rato gatskvita…   titkos xvddeboda ratomac,magram arc agiarebda!          
Zustad vici titoeuli mkitxveli imaves pikrobd amaze rasac makuna pikrobda sadgac gulis sigrmeshi!...
Gadioda dgeebi da makunas agar undoda enaxa oto!             Gagikvirdaat?!!!                                                                                   Ratkmaunda undoda…undoda kiara kvelapers dastmobda ogond sheexeda mainc mistvis…...magram amis uplebac ki augrdzala sakutar tvalebs!..radgan icoda ro amit upro gaitanjavda tavs!magram ratoo?!!! Es xom arc sikvaruli…arc motoneba…. da albat arc tanagrdznoba ar iko…es iko ragac sxvaa!albad is, rac aravis sxvas ar ganucdia jer…da am grdznobisatvis jer saxeli ar moupikrebiat…                                     gadis dro…da ukve martlac ishviatad naxuloben ertmanets!gogom kotestanac gatskvita urtiertoba da otostanac…                                                                                               ise marto makunas gulshi ,ocneba ki taitsevda tsin da azrs gamotkvamda:”eh exa ogond damsva da makurebina mistvis ras ar vizamdi……” magram ucbat gons movidoda da ocnebasac   gzas chauketavda!...                                                                    

  Ukve erti teli gavida……….da arc unaxavs oto….otoc sxva skolashi gadavida.titkos makunac saxshi chaiketa!miuxedavad imisa ro makunas dzaaan   bevri takvanismcemlebi kavda…ki shiileba garet gasuliko, gaegima kidevac…kargi dro gaetarebina…magram mainc su tan dakveboda gulistkivili , romelsac misma dakalebma “oto” shearkves…                    
  Stored saxshi imkopeboda   makuna , roca kompiutershi elektronuli posta mouvida da uxalisod naxa ,albat nataliaao..                                                                                            
      Shetkobineba ase itskeboda:
“me mogikvebi am istorias roca , usazgvrod shen mekvarebi” …………………...                                                                                                                      

      Da ase mtavrdeboda:

  “makun erti icode….ra vkna ,mara me shen usazgvrod mikvardi……
Mikvarxar……
Da viciii…….Mekvarebiii……   au au oto sait mdixar!!!...ver xaar?!!!”
                                                      P.S. da ai ase sastikad  
                                                  Chauketa gza ocnebas!!!…….  
                                                Rogorc zogzogierts chveoda
dzdzaaaaaaaaan magariaaa....... :)))
კაცი: არის!! როგორც იქნა მივაღწიე
ქალი: იქნებ წავსულიყავი?
კაცი: არა ამაზე არც იფიქრო!
ქალი: გიყვარვარ?
კაცი: რა თქმა უნდა!
ქალი: როდისმე გიღალატია ჩემთვის?
კაცი: არა! ეს თავში როგორ მოგივიდა?
ქალი: მაკოცებ?
კაცი: კიი! თან როგორ!
ქალი: ცემას დამიწყებ?
კაცი: არავითარ შემთხვევაში!
ქალი: შემიძლია გენდო?  ვერაფერი გაიგეთ   ? არაფერია სასაცილო ? :). აბა ეხლა ქვევიდან ზევით წაიკითხეეთ :))))
Lodini.........
ლოდინი.........
მე აქ ვარ,
ფეხაკრეფით დავიარები ოთახთა შორის.

მე აქ ვარ მომაკვდავი
და მომლოდინე შორეულ ფიქრთა მომწყვდეული ირგვლივ კოშმარში.
ლოდინის მიერ მიყენებულ ჭრილობას მძიმეს ნაღველს და დიდ ჭრილობას ჭრილობას მატებს....
სევდას დაჩრდილულს მოლოდინით აღსავსე სულით..
თითქოს მარტო ვარ და სიმარტოვეც ჩემს წუხილს ერთვის.
შორს გატყორცნილი იმედივით შევყურებ ფანჯრებს.
ფანჯრებს ჭუჭყიანს, დაორთქლილს და სულ მთლად დათოვლილს.....
ცაში ავაპყრობ ნამტირალ თვალებს, ცრემლებით სავსეს, შენს დაბრუნებას ციდან ველი ცისფერ ქარავნით.
ო, როგორ შორს ხარ!ო, როგორ შორს ხარ!....
ცრემლები ტანჯვას უერთდება, ტანჯვას მწამებლურს, ფიქრთა ბურუსში გზააბნეულს სევდა გამრიყავს, ტანჯვას ვით ქცეულს, მოლოდინის ცხოველურ სურვილს, მარტოდ მტანჯველი შენს საძებრად მომიწევს გული.....
გთხოვ მაპატიო და შეიწყალო ცოდვილი სული, მე არ ვიყავი ღირსი შენი,შენი დანდობის.......
au es ro ar waikitxot "NE MOJET" raaaaa....
iyo da ara iyo ra, iyo erti witelquda. es saxeli mas imitom shearqves, rom mudam BENETTONis dzishovka witeli qudi exura. mgels da witelqudas magari jigruli urtiertoba qondat: tu witelqudas mobili an kompi gaufuchdeboda mgeli bez prablem utmobda tavisas, an piriqit!
    ertxel witelqudas mobilis zumerma tvini waigo: tanci, tanci, tanci, svodit muzika sumaaaa....
-"hello"
-au, wit, egre dzerskad ara ra... me var brat!
-zdarova brat! kak pajevaesh?
-wit magdeni rusuli rom mcodnoda highschools xo davamtavrebdi?
-OK mgeli! saqmeze gadadi.
-auuuu, toooo chemi axali IPODi davalombarde da dzmurad iqneb erti-ori dgit sheni matxovo?
-bez bazara simon!
    witelquda gaemarta megobrisaken. mgeli dzaan shors cxovrobda, mara ra eqna witelqudas?! wasvla magra ezareboda, magram megobris dagruzvac ar undoda ra da itogshi gaudga gzas... mas 20 kapikze meti ar aghmoachnda da amitom yviteli avtobusit gadawyvita wasvla, magram isev tavisi uchkuobis gamo erti gacherebit adre chamovida da gzis gagrdzeleba fexit mouxda. (sxva ra gza hqonda tore ki) mas gzaze shemoxvda boroti babulia, romelsac magra evasa witis IPODi da gadawyvita radac ar unda dajdomoda xelshi chaegdo...
-bebia genacvalos, witelquda, sait miichqari?
-chem megobars IPODi unda vatxovo, tavisi daagirava da chem xarjze moindoma cxovrebis awyoba! 1 saatia fexit movdivar, chemi axali ALL STARis ketebic gavafuche da mainc ver mivagwie mgeltan...
-ne grusti BABY! tu ert simgeras momasmenineb IPODit chemi mototi migiyvan sadac ginda!
-WOW! no problem grandma! romeli simgera ginda?
-vaimeeeee dz lamazi xar, gaushvi dima bilanis nebismieri!
-bez prablem "NEVER, NEVER LET U GO" gawyobs?
-jandabas iyos eg!
    witma miawoda babulias IPODi da beboc srazu motyda! witelqudas magari gautyda da mgeltan dagruzuli mivida. megobarma yuradgebit mousmina mas, ris shedegadac mat darekes 022ze. patruli sakmaod operatiulad mivida danishnulebis adgilze da BEBO daapatimres. babushkam naruchnikebis dadebis dros patruli dziebs winaagmdegoba gauwia, ris shedegadac magari airtya: - bebo, exla shen aq kachaoba ar dagviwyo da cota dastoinad PLZ! bebias aseve agmouchines moparuli narkotikebi, amitom mas sroki 4 weli moumates! BABY DON'T CRY... mara eg ragas ushvelida bebos?!
      dab dgeze patrulshi babulias lar-lari augroves da uyides magari navarocheni IPOD NANO... ai mashin unda genaxat misi dastoini sifati... mokled rom vtqvat am chven qaj dedakacs magari evasa cixeshi da itogshi HAPPY END ra!
martooba
poTolcvena
meored mosvla
jvarcma
Tavidan Shoba
xelaxla gmoba
mamlis yivili
iudas ndoba
da TviTmkvleloba
mokvdavTa codva
da ugmerToba
gamis dZaxili
mdZime maxvili
brdZolis veli
da oTxi mkvleli
gaxsnili guli
oqros asoebiT
ieso qriste
wameba
gmoba
sikvdili
da yvelaferi
meordeba
yovelTvis
yovelwams
isev movkvdebiT
davibadebiT
da meored mova
Chveni cxovrebiT gawvrTnili
sxvisi xmamagla Zaxili
sikvdilTan brDzola
ganze gadgoma
meored mova
puliT garyvnili saxe daShvnili
tanjviT Shemkuli
gvirgvin Shesxmuli
da wamebuli
meored mova
gameordeba
da meordeba
da meordeba
sikvdilamde
kidev erTxel meordeba
mere sikvdili da isev Tavidan
tanjva da tanjva
meored mova
Shegecileba
da daggmobs
dagikidebs da isev dagTmobs
magram
meored mova... ... ... ...
au dzdzaaaaaaaan magaria,magram tu ver gaige araushavs, eg araperi...
cxovreba dzdzaaaan magariaaa!!!
zapxulis erti tbili sagamo iyo,dato tavis megobartan ertad manqanashi ijda da seirnobda wynetis quchebshi. mze chasvlas apirebda... dzalian tbiloda..
dato piqrshi iyo gartuli da verc ki amchnevda sad, romel quchebshi dadioda tavisi megobari. is xom mxolod ert gogoze piqrobda, romelic tavisi patara dis uaxloesi megobari iyo.
tata iyo: gamxdari, magali, shavgvremani, grdzeli xveuli tmit, magali shublit... ulamazesi cxviri, tvalebi da tuchebi hqonda.tornikes dzalian enatreboda da arc ki icoda rodis naxavda mas. tata xom sami dgis win tirqetshi wavida...
dabnelda, mougrubla da wvima wamovida titqos burusma moicva mxiaruli da zapxulisgan daugleli wyneti.
eceb datos piqrebi gaipanta... grdznobda rogor miprinavda sadgac sivrceshi. shemdeg dzors daeshva da msubuqad dadga pexi nestian miwaze. eagac saocari gancda qonda, sul sxvanirad grdznobda tavs, titqos amaglda...
win gaixeda da dainaxa, rom sadgac sigrmeshi iyo... tye, xeebi, mcenareebi da nadzvebi... dainaxa manqana romlitac tviton da tavisi megobari mgzavrobdnen, manqana cecxlis alshi iyo gaxveuli,mis gverdit ki tavisi megobari ijda miwaze saxeze mtvriani xelebi hqonda aparebuli da tiroda.datos gaecina, radgan gios tirili bavshvobis mere ar hqonda nanaxi.
-gio... ra gatirebs gagijdi?! kai bijo ra gjirs patara xo ar xar? gmertma dagvipara da orive gadavrchit... dawynardi!
gio...gio...

magram gios arc ki gauxedavs misken, titqos sruliad ar esmoda datos xma...ijda miwaze mtvriani xelebit cremlebs iwmendda da chumad, dzalian chumad ise rom datomac dzlivs gaarkvia ras ambobda...churchulebda...
-dato... ar waxvide... dato...
dato miuaxlovda da xelit shexebas sheecada, magram...
ragacas xvdeba, magram ar unda rom daijeros... ukan moixeda da dainaxa tavisi sxeuli romelic sisxlshi amosvriligaundzrevlad egdo miwaze. mixvda,rom im piqrebtan ertad tavisi sicocxles gaqra... yvelaze dzalian ki is ewyina rom tatas monatreba tan gayva... da ver moaswro mastan tavis grdznobebze saubari...
magram erti icis, rom is midam mis gverdit iqneba yoveltvis sadac ar unda iyos...
(namdvil ambavze "GADAGEBULI" ;()
shenc wadi...